Els grups de treball

En funció de les línies prioritàries d’acció derivades de l’anàlisi de les necessitats socioeducatives del municipi es promouran diferents grups de treball o comissions. Aquests volen abastar, segons els seus objectius de treball i els agents implicats, els diversos àmbits que es consideren bàsics en l’atenció integral a la infància i a l’adolescència: l’Escola, la Família i l’Entorn.

Les funcions de les comissions són:

  • Desenvolupar la tasca encomanada pel ple.
  • Fer propostes d’adaptació a la realitat particular.
  • Informar i coordinar-se amb el grup motor pel desenvolupament de les accions de la xarxa local.
  • Programar i avaluar els projectes que li siguin propis.

Els diversos Grups de Treball estaran integrats per membres del Plenari en funció dels seus objectius i tasques. Les reunions que portin a terme les diferents comissions es regiran per l’ordre del dia previst i enviat prèviament. Es vetllarà perquè en cada reunió es respecti l’ordre del dia establert, incorporant sempre un punt obert que permeti aportar aquelles novetats que els membres del grup considerin oportunes i que, de ser necessari, generaran una posterior convocatòria extraordinària. D’aquests aspectes de tramitació administrativa i secretaria se n’encarregarà el/la coordinadora de cada comissió. Les persones coordinadores dels grups de treball estaran integrats al grup motor.