El grup motor

Està format pels responsables tècnics municipals i altres tècnics territorials:

  • Tècnic/a d’Educació
  • Directors/es Centres Educatius
  • 2 educadors de serveis socials
  • Representant de l’EAP
  • Treballadora social del CSMIJ
  • Treballadora social de pediatria

Al grup motor podran participar també altres persones membres de la xarxa local, en funció dels temes que es vulguin treballar. A més, si és necessari, també podran assistir-hi altres persones expertes no membres de la xarxa local.

Les seves funcions són:

  • Proposar i liderar el pla de treball anual de la xarxa local.
  • Convocar i preparar les sessions ordinàries i extraordinàries de la xarxa local.
  • Coordinar i donar suport tècnic a la gestió i les accions de les Comissions de Treball.
  • Avaluar el procés i l’impacte de la xarxa.