Month: Novembre de 2014

PROTOCOL D’ACTUACIÓ XIAM

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 21 d’octubre de 2014, va aprovar, per unanimitat dels 21 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, EL DOCUMENT XIAM (XARXA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE MANLLEU).

Protocol d’actuació XIAM